Marszałek Województwa Pomorskiego obejmuje patronat honorowy nad Karolami!!!

Slide background

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk objął patronat honorowy nad XXIII Edycją Konkursu Karole.

www.urzad.pomorskie.eu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP patronem honorowym KAROLI!!!

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest spadkobiercą tradycji a jednocześnie kreatorem współczesnego , nowoczesnego wizerunku Rzemiosła. Jako organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego działa w Gdańsku od 1945r., reprezentując przed władzami publicznymi ponad dwa tysiące małych i średnich przedsiębiorstw. Jest najstarszą i największą organizacją przedsiębiorców województwa pomorskiego.

Od 1950 roku siedzibą rzemiosła gdańskiego jest zabytkowy Dom Rzemiosła w Gdańsku przy ulicy Piwnej, który został wybudowany ze środków rzemieślników i przy pomocy państwa polskiego. Członkami Izby jest 25 cechów rzemiosł, 4 spółdzielnie rzemieślnicze oraz firmy sektora MSP. Organizacje rzemiosła mają siedziby we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.

Od wielu lat Izba szczególnie dużo uwagi poświęca ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie kierowania firmą. Realizuje zadania zorientowane na tworzenie nowych miejsc pracy. W oparciu o własną bazę, środki finansowe oraz kadrę dydaktyczną, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy prowadzi szkolenia dla dorosłych, przekwalifikowujące oraz dokształcające, organizowane w sposób indywidualny i grupowy.

Bardzo ważnym kierunkiem działalności Izby jest oświata zawodowa. Izba współpracuje z cechami w zakresie szkolenia uczniów, organizując egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie. Przy Izbie działa 45 komisji egzaminacyjnych, których członkami są wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie potwierdzone są pieczęcią z Godłem Państwa. Dokumenty te są honorowane oraz wysoko cenione również poza granicami kraju.

Pomorscy rzemieślnicy, członkowie Izby Rzemieślniczej, dają ok. 20 000 miejsc pracy. W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszej izbie zatrudnionych jest blisko 6000 pracowników młodocianych, którzy jednocześnie poprzez pracę i naukę zdobywają kwalifikacje w 45 zawodach. Najpopularniejsze zawody to mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, elektryk i cukiernik. Jako jedna z niewielu izb w Polsce prowadzi własny zespół szkół zawodowych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł. W ciągu pięciu lat funkcjonowania szkoły podwoiła ona liczbę z 300 do ponad 600.

Izba Rzemieślnicza jest aktywnym członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.  

Wspólnym celem jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju i podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Członkowie wspaniale ukazują, że rzemiosło skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością, która jest gwarantem przyszłych sukcesów.

Działalność Izby i zrzeszonych w niej firm była wielokrotnie nagradzana i wskazywana jako przykład dobrych praktyk. Jednym z ważniejszych odznaczeń jakie Izba otrzymała jest Medal SINT SUA PRAEMIA LAUDI, prestiżowe wyróżnienia w uznaniu zasług we współpracy z samorządami lokalnymi, które otrzymaliśmy w dniu 16 października 2001r. z rąk Wojewody Pomorskiego.

Za zasługi dla Gdańska Izba została uhonorowana przez Kapitułę oraz Radę i Zarząd Miasta Gdańska Medalem Księcia Mściwoja II. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego.

logo_rzemioslo

www.pomorskaizba.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

PSSE patronem honorowym Konkursu Karole!!!

Slide background

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronat honorowy nad Konkursem Karole 2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia dwie podstrefy o łącznym obszarze 1452,7403 ha. W strefach działalność gospodarcza może być prowadzona na peryferyjnych zasadach, a co za tym idzie oferuje wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to IDEALNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA

http://www.strefa.gda.pl/pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pomorski Klub Biznesu patronem honorowym KAROLI!

Slide background

Kolejnym patronem honorowym tegorocznej edycji Konkursu Karole jest Pomorski Klub Biznesu!

PKB to organizacja przedsiębiorców, zarówno osób jak i firm, promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, jak również prezentująca opinie członków Klubu na forum publicznym, kształtując zasady etyki "dobrego przedsiębiorcy"

Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbogacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu. 

www.pomorskibiznes.org

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Prezydent Miasta Gdynia – Patronem Honorowym konkursu KAROLE 2015

Slide background

GDYNIA

Obecnie Gdynia ma ponad 250 tys. mieszkańców, jest nowoczesnym ośrodkiem gospodarki morskiej, handlu międzynarodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i turystyki. Jest chętnie przytaczanym przykładem miasta sukcesu, miasta ludzi przedsiębiorczych, aktywnych i odważnych.

Te marzenia towarzyszą nam także dzisiaj, gdy myślimy o przyszłości Gdyni. Świat po opadnięciu „żelaznej kurtyny” jest w zasięgu naszych rąk, lecz nam zależy byśmy w pełni i jak najszybciej stali się jego integralną częścią. Gdynia dzięki swemu położeniu geopolitycznemu aspiruje do roli ośrodka międzynarodowych spotkań i wymiany handlowej. To ambitna kontynuacja niegdysiejszych marzeń Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Gdynia jest miastem niezwykłym, zbudowanym z marzenia – o morzu, o wolnym dostępie do świata, o dobrobycie.

www.gdynia.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone