Regulamin Konkursu


Art. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs KAROLE organizowany jest na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Konkurs trwa od dnia 1 października 2017 roku do końca maja 2018 roku. Regulamin konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.

 

Art. 2 Definicje

Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego uczestnikami oraz które po wypełnieniu wszystkich warunków konkursu zostały wybrane przez Kapitułę Konkursu.

Kapituła Konkursu to zespół osób wyznaczony przez Organizatorów do wybrania Zwycięzców Konkursu. Kapituła Konkursu składa się z sześciu Komisji, odrębnej dla każdej kategorii. Werdykt Kapituły jest tajny do momentu ogłoszenia go podczas uroczystego finału Konkursu. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisje Konkursowe tworzą przedstawiciele nauczycieli akademickich WZiE PG, uczelni współpracujących oraz przedstawiciele firm i innych organizacji – Mecenasów Konkursu. Każda komisja składa się z trzech lub czterech osób.

Organizatorzy to członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management biorący udział w organizacji Konkursu KAROLE oraz przedstawiciele uczelni, które zdeklarują chęć współpracy w tym zakresie.

Strona Konkursu to oficjalna strona WWW konkursu dostępna pod adresem karole.pl

Gala Finałowa to uroczystość, w czasie której nastąpi ogłoszenie Zwycięzców Konkursu oraz symboliczne wręczenie nagród.

 

Art. 3 Nominacje

§ 1

Do Konkursu nominowane są prace projektowe studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, pisane w wybranych firmach na podstawie ich rzeczywistej sytuacji rynkowej.

§ 2

W Konkursie biorą udział prace projektowe wykonane w semestrze letnim 2016/2017 oraz semestrze zimowym 2017/2018.

§ 3

W Konkursie mogą brać udziału Organizatorzy, pod warunkiem, iż będą pracowali w działach innych niż Koordynacja Kategorii (HR).

§ 4

W każdej kategorii nominowane są przynajmniej trzy, nie więcej jednak niż sześć prac projektowych. Nominacji prac projektowych dokonują w porozumieniu wszystkie osoby prowadzące zajęcia projektowe w danej kategorii, w terminie określonym przez Organizatorów.

§ 5

Do zgłoszenia dołączone zostać muszą nominowane prace.

§ 6

Po konkursie prace zostaną zwrócone do prowadzących.

§ 7

Organizatorzy pisemnie powiadamiają autorów nominowanych prac o fakcie nominacji.

§ 8

Autorzy nominowanych prac wyrażają pisemną lub elektroniczną zgodę na udział w Konkursie.

§ 9

Autorzy prac nominowanych zobowiązani są wypełnić formularz kontaktowy, opcjonalnie mogą zgodzić się na udostępnienie swojego adresu e-mailowego Partnerom konkursu w celach przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych lub rekrutacyjnych Partnera.

 

Art. 4 Kategorie

Konkurs obejmuje następujące kategorie prac projektowych:

 1. Innowacje i planowanie produktu
 2. Biznes plan
 3. Zarządzanie produkcją
 4. Badania marketingowe
 5. Zarządzanie przedsięwzięciami z wykorzystaniem MS Project
 6. Projekty informatyczne
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Ergonomia i Ochrona Pracy
 • Zakres tematyczny prac projektowych określają osoby prowadzące zajęcia projektowe.

   

  Art. 5 Nagrody

  § 1

  Nagrodą główną w Konkursie jest KAROL w postaci statuetki oraz dyplom honorowy.

  § 2

  Nagrodę główną otrzymuje każdy z autorów zwycięskiej w danej kategorii pracy projektowej.

  § 3

  Wszyscy nominowani otrzymują dyplomy wyróżnienia.

  § 4

  Uczestnikom Konkursu mogą być przyznane dodatkowo nagrody pieniężne i rzeczowe, w zależności od dotacji, które wpłyną od sponsorów Konkursu.

   

  Art. 6 Organizatorzy Konkursu

  Za organizację konkursu odpowiada Zespół Organizacyjny złożony z członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management Politechniki Gdańskiej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz nad jego rozwojem sprawuje Koordynator Konkursu oraz Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management Politechniki Gdańskiej.

   

  Art. 7 Finansowanie Konkursu

  Konkurs KAROLE jest finansowany ze środków uczelni oraz z wpłat sponsorów Konkursu. Wpłaty z przeznaczeniem na finansowanie konkursu dokonywane są na rachunek bankowy Politechniki Gdańskiej i udostępnione Prezesowi Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management.

   

  Art. 8 Terminy

  §1

  Termin i miejsce uroczystego finału Konkursu określa Biuro Organizacyjne.

  §2

  Ogłoszenie nominacji odbywa się najpóźniej na miesiąc przed uroczystym finałem.

  §3

  Werdykt Kapituły zapada najpóźniej na tydzień przed uroczystym finałem.

   

  Art. 9 Postanowienia końcowe

  §1

  Wszelkie materiały związane z konkursem przekazane Organizatorom przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

  §2

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach konkursu.

  §3

  Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w szczególnych przypadkach.

  §4

  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


  Aneks nr 001
  z dnia 01.03.2015r.

  Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy „Regulaminu konkursu”

   

  I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy „Regulamin konkursu” następujące zmiany:


  Dodaje się do umowy Art. 3 § 10 w brzmieniu:

  Prace spełniające wytyczne mogą nominować nauczyciele akademiccy jak i również studenci Politechniki Gdańskiej.


  Dodaje się do umowy Art. 3 § 11 w brzmieniu:

  Wrunkiem koniecznym jest udział przynajmniej 1 studenta Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w składzie zespołu projektowego.  II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.


  Aneks nr 002
  z dnia 01.01.2017r.

  Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy „Regulaminu konkursu”, nowe zasady zgłoszenia się na uczestnika konkursu.

   

  I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy „Regulamin konkursu” następującą część:

  Regulamin Eliminacji do Konkursu Karole 2018

  1

  Zgłoszenia do Eliminacji odbywają się drogą mailową, na adres zgloszenia@karole.pl.


  2

  Prace można przysyłać w kategoriach:
   Zarządzanie produkcją
   Innowacje i planowanie produktu
   Zarządzanie przedsięwzięciami z wykorzystaniem MS Project
   Projekty informatyczne
   Badania marketingowe
   Biznesplan
   Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
   Ergonomia i Ochrona Pracy
  Każdy uczestnik może się zgłaszać w dowolnej liczbie kategorii.


  3

  Prace należy wysłać najpóźniej do 07.03.2018r, godz. 23:59. W temacie maila należy zawrzeć:
  nazwiska autorów pracy, temat oraz kategorię, w której uczestnicy ubiegają się o nominację.
  W treści maila należy umieścić krótki (do 60 słów) opis zgłaszanej pracy- czego dotyczy, najważniejsze
  poruszane aspekty.


  4

  Wysłany opis, wraz z tematem pracy i nazwiskami autorów zostanie opublikowany na profilu Karoli
  na Facebooku (www.facebook.com/KonkursKarole) w celu przeprowadzenia
  eliminacji do Konkursu Karole.


  5

  Do Konkursu Karole dostanie się jedna praca w każdej kategorii, wyłoniona w głosowaniu na
  Facebooku, na profilu Konkursu (www.facebook.com/KonkursKarole).
  Będzie to praca, która zdobędzie największą liczbę polubień.


  6

  Facebookowe eliminacje będą trwały maksymalnie przez 4 dni od momentu opublikowania prac.
  Przez ten czas pod każdą pracą zbierane będą lajki.


  7

  Po zakończeniu eliminacji administrator profilu Konkursu Karole
  (www.facebook.com/KonkursKarole) opublikuje na nim nazwiska osób, które dostały
  się do 26. Edycji Konkursu.
  Osoby te zostaną również poinformowane o uzyskaniu nominacji drogą mailową przez organizatorów
  Konkursu, mail zostanie wysłany na adres, z którego przysłane zostało zgłoszenie.


  8

  Oryginały prac wyłonionych uczestników Konkursu zostaną dostarczone przez prowadzących
  przedmioty Kapitule oceniającej Konkursu Karole 2018 i będą oceniane wraz z pracami
  nominowanymi przez prowadzących.


  9

  Wysłanie swojej pracy na adres zgloszenia@karole.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
  regulaminu.


  II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.


  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone